ELEKTRO ELEMENT

ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО СКОПЈЕ

За сите членови на СО на МЕПСО во сите дуќани
низ Македонија со отплата на:
6 (шест) рати без камата
12 (дванаесет) рати 6% камата