ПРО ТРЕИД (АЛПИНА)

ПРО ТРЕИД (АЛПИНА)

Кашкавал ——– 1кг (420.00 ден)
Биено сирење — 1кг (300.00 ден)
Отплата на (три) рати,ратата да не е помала од 500.00 ден.