Сетек

Сетек

За сите членови на СО на МЕПСО во сите дуќани
низ Македонија со отплата на:
3(три) рати без камата
Од 3 до 24 рати (0.77%)камата