stb

Стопанска Банка

За сите членови на СО на МЕПСО  
 
Може да ги користат пакет условите за користење на
кредитни производи во согласност со добиената понуда
од страна на Стопанска Банка АД – Скопје.
 
За сите заинтересирани членови може да се обратат дирекно во 
Филијалата на СТБ – лоцирана во Кисела Вода на 
ул.Божидар Аџија бр.1 – Скопје или контакт тел,
 
1. Александар Божиќ 070/224-310
    Советник за продажба
2. Магдалена Меновска 070/257-483
    Раководител на служба за продажба
3. Емилија Ангеловска 070/297-178
    Директор на Филијала