bella.fw_

БЕЛЛА

За сите членови на СО на МЕПСО одложено плаќање на
4(четири) месечни рати,без камата и лимит на рата.
Дуќаните се наоѓаат во Градски трговски центар и СитиМол