LISTA E KONTRATAVE TË LIDHURA ME FIRMA PËR PAGESË ME KËSTE