СПИСОК НА СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ СО ФИРМИ ЗА ОТПЛАТА НА РАТИ
СИНДИКАЛНА ОРАНИЗАЦИЈА НА МЕПСО