Турист – Битола

Турист – Битола

Аранжмани за членовите на СО на МЕПСО,
Сите аранжмани се со отплата на
6 (шест) еднакви рати без камата.
Ратите се со отплата без камата