turist

Turist – Bitola

Marrëveshje për anëtarët e SO MEPSO,
Të gjitha marrëveshjet janë me pagesë në
6 (gjashtë) këste të barabarta pa interes.
Këstet janë me pagesë pa interes