Anëtarët e këshillit Mbikqyrës të OS të MEPSO

Ivan Grigorijeviq

Kryetar

generic

Gordana Andonovska

Anëtare

Mile Dimovski

Anëtar