Previous slide
Next slide

Organizata Sindikale e MEPSO – Shkup, me emër të shkurtër OS e MEPSO, me seli në rr: Maksim Gorki nr. 4 – Shkup, është themeluar në përputhje me fletëparaqitjen me datë 28.09.2018 dhe miratimin e regjistrimit më 01.10.2018 nga Regjistri Qendror i RM, me numër të protokolit 30120180015448. Prej Ministrisë për punë dhe politikë sociale është fituar Përfaqësi me Vendimin nr. 08-5437/5 nga data 03.08.2018.
Organizata Sindikale e MEPSO është organizatë e pavarur Sindikale e cila lufton për avansimin dhe mbrojtjen e punëtorëve, realizimin dhe mbrojtjen të drejtave ekonomike, kulturore dhe të drejtave dhe interesave tjera të anëtarëve të vet.

Organizata Sindikale vepron në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe puna e saj është transparente dhe publike.

LISTA E KONTRATAVE TË LIDHURA ME FIRMA PËR PAGESË ME KËSTE