Setec

Setec

Për të gjithë anëtarët e OS të MEPSO, në të gjitha shitoret
nëpër Maqedoni mund të bëhet pagesë me:
3(tre) këste pa interes
nga 3 deri 24 këste (0.77%)interes