pss

PSS

Kontrollim teknik 4 këste mujore
Sigurim dhe karton të gjelbërt 6 këste mujore
Këstet janë me pagesë pa interes