STOP_GO

Tehnokomerc ( STOP—GO)

Goma (4 copë) 6 këste 18% lirim
Goma (2 copë) 3 këste 18% lirim
Akumulatorë në 2 (dy) këste
Këstet janë me pagesë pa interes