Previous slide
Next slide

Синдикална организација на МЕПСО – Скопје , со скратено име СО на МЕПСО, со седиште на ул: Максим Горки бр. 4 – Скопје, е формирана согласно пријавата од 28.09.2018 година и одобрувањето на уписот на ден 01.10.2018 година во Централен Регистар на  РМ, со деловоден број 30120180015448.Од Министерство за труд и социјална политика добиена е Репрезантитивност со Решение бр. 08-5437/5 од 03.08.2018 година.
Синдикалната Организација на МЕПСО е доброволна и независна Синдикална организација која се бори за остварување, унапредување и заштита на работниците,  остварување и заштита на економските, културните и другите права и интереси на своето членство.

Синдикалната организација дејствува на територија на Република Македонија и нејзината работа е јавна и транспарентна.