Anhoch

АНХОЧ

За сите членови на СО на МЕПСО
во сите дуќани низ Македонија со отплата на :
3(три) месечни рати без камата
6(шест) месечни рати 5,8% камата
12(дванесет)месечни рати 9,8% камата