МЕБЕЛ – ВИ ВИНИЦА

МЕБЕЛ – ВИ ВИНИЦА

Безготовинско плаќање со отплата на 12 рати,со 1% месечна камата
Најмала рата да не изнесува помалку од 2.500.ден