ПЕКО

ПЕКО

За сите членови на СО на МЕПСО во сите дуќани низ Македонија со отплата на 3 (три) .
Ратите се со отплата без камата