peko_logo

PEKO

Për të gjithë anëtarët e OS të MEPSO në të gjitha shitoret nëpër Maqedoni, pagesë në 3 (tre) këste.
Këstet janë me pagesë pa interes