ELEKTROELEMENT

ELEKTROELEMENT DOO SHKUP

Për të gjithë anëtarët e OS të MEPSO në të gjitha shitoret
në Maqedoni pagesa në:
6 (gjashtë) këste pa interes
12 (dymbëdhjetë) këste 6% interes