MERKUR

МЕРКУР – Скопје

За сите членови на СО на МЕПСО
понуда на широк асортиман во
продавницата на МЕРКУР – Скопје
со отплата на 12(дванесет) рати без камата
* ратата да не е помала од 1.000.денари.